รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เราอยากช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ด้วยวิธีไหนบ้าง?

รับเสื้อยืด บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไปเลย จำนวน 20 ตัว

 


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เสื้อยืด "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม"

1. คุณสุกัญญา สุวรรณ์

2. นายสงกรานต์ กันธะพรม

3.ธนันยาภรณ์ เจริญกิจตระกูล

4. วงวรรณ เทพอาจ

5. นางสุชาดา อวยสวัสดิ์

6. ปิญญ์ รูปเหมาะ

7. น.ส.สุนิสา บุญคีรี

8. นางสาวจรรยา ไกรยวงษ์

9. มานัส ตู้แก้ว

10. ชัชนันท์ ประกอบมี

11. นางสาวนุชนาฎ สงณรงค์

12. มาลินี ยงยุทธ์

13. นายสิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา

14. ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์

15. มาลินี ยงยุทธ์

16. น.ส.อธิศนันท์ สิงหเมธาพัฒน์

17. ปทุมมา พันธ์เพชร

18. ศุภกิจ จันทร์เหมือน

19. เกรียงไกร กิ่งแก้ว

20. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอม