รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน มิถุนายน 2564

ช่วยคิดแคปชั่นรณรงค์กันหน่อยสิ

 

รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล

นายธนพจน์ ธงศิลา

ดนัย ใจสัก

วรรณิศา สายกระสุน

สิริวรรณ ศิลปพงษ์

ประภัสสร สะทองร้อย

นายฉัตรชัย จั่นเพชร

นายจักรพันธุ์ สุดรักษ์

นายณัฐวุฒิ เกิดเชื้อ

เนาวรัตน์ ปรางศรี

นายอรรถพล หวานทรัพย์

นางนันทนา วายทุกข์

นางสาวอาณุรักษ์ มณฑป

นางสาวชนิดา วรรณแสงขำ

นายประหยัด ใจหวัง

นายจักรกริช โพธิ์ตาทอง

พรชนก สุขนิษฐ์

แววตาโคตรชมภู

นางวนิดา วังทะพันธ์

นายณัฐวุฒิ ลำทอง

วณิชยา ศรีวงศา

นายนครินทร์ เอกนิกร

นางสาวทิพย์สุดา สิงคเสลิต

นางสาวชมพูนุช เบี่ยงสวาท

นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี

วรชพร เทศเขียว

ปาริชาติ ลีเอาะ

ราตี ปานิเสน

อเนก แสงเขียว

นางสาวสุวิมล บรรลือทรัพย์