รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปี 2564 มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ใช้คำขวัญอะไรในการณรงค์ฯ

สำหรับผู้ได้รับเสื้อยืด เลิกสูบ คุณทำได้  ได้แก่

นางสาวรัศมี รุ่งทวีพิทยากุล

นาแสงพรสกุลไพศาล

คุณแทนคุณ ทรัพย์สิริโสภา

นายสนธยา สมหมาย

คุณสิทธิสาร ทรัพย์โสภา

นายอดุลย์ เดชเดชา

คุณฐิตามร พยุพล

นายเดชา ไทยมานิตย์

คุณนฤมล ปั้นทรัพย์

เด็กหญิงปริวดี ชาวแหลง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวาลา พูนขุนทด

นายวินัย ปะอ้าย

คุณรสสุคนธ์ ดวงจันทร์แก้ว

คุณชมพูนุท อัครภัทรนิธิ

คุณภูษณิชา ชัยประภา

นายทรงภพ ร่มสายหยุด