รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน มกราคม 2563

วันเด็กที่จะถึงอยากบอกอะไรกับลูกหลานของเราบ้าง

10 ท่านแรก ได้รับเสื้อยืดท่านละ  1  ตัวกันไปเลย

รายชื่อผู้ตอบคำถามได้รับรางวัล

1. สมชาย ทรัพย์สิริโสภา

2.นางสาวรุซมีนี ฮาแวกะแซะ

3.นางยีเสาะ หะมะ

4.จรัญญา สุทธิ

5.นางรุ่งทิพย์ ทวียศ

6.บัญชา มาตรมูล

7.อุษา ลี้ประเสริฐ

8.สมาน เจ๊ะมามะ

9.เบ็ญจมาภรณ์ ศรีเมือง

10.สุรีย์ โทบุรี