31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าว/กิจกรรม 4 มิ.ย. 67 | เข้าชม: 50
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต กรมวัง ผู้ใหญ่ประจําวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําปี 2567 กําหนดประเด็นรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว” และมอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2024 แก่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและนายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี และกล่าวรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ได้กําหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความ รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้รัฐภาคีทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมให้ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าใจถึงพิษ ภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่ทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และในปี 2567 นี้ องค์การอนามัยโลกได้ กําหนดประเด็นการรณรงค์ฯ ว่า “Protecting children from tobacco industry interference” เพื่อมุ่งเน้น สร้างความตระหนักในการปกป้องเด็ก เยาวชน จากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบ ตลอดจน เป็นการสนับสนุนให้นานาประเทศกําหนดมาตรการห้ามนําเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงมีมาตรการ ติดตามและเฝ้าระวังที่จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า