คนภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ข่าว/กิจกรรม 26 เม.ย. 66 | เข้าชม: 1,377

รวมพลังภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 26 จังหวัด

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
.
วันนี้ (25 เมษายน 2566) นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการกล่าวนำภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 26 จังหวัด จากภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก กว่า 200 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ในงานสัมมนาเรื่อง “#คนภาคกลางไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
.
#ย้ำจุดยืน คนภาคกลางจะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันประชาชน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และ #บุหรี่ไฟฟ้า ทุกรูปแบบ
.
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ “คนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ครั้งนี้ การระดมทุกภาคส่วนของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 26 จังหวัดจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ให้มาร่วมกันรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยคำประกาศเจตนารมณ์ “คนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” มีแนวทางดังนี้
.
1. พวกเราจะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันประชาชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ
2.พวกเราจะร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดของเด็กและเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยการบังคับใช้กฎหมายการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
3.พวกเราจะร่วมกันสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ได้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า และรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
4.พวกเราจะร่วมกันสร้างกลไกขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
5.พวกเราจะดำเนินการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นวาระแห่งชาติ และประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้รัฐบาลคงนโยบาย และมาตรการในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การสัมมนาเรื่อง “คนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” วันนี้ มีตัวแทนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบจากทุกภาคส่วนในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก เข้าร่วม อาทิ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ, ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลขาเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ , พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักนครนายก,พ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก,นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผอ.การสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส),นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก,ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,ผศ.ดร.ไพญาดา สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ตัวแทนสื่อมวลชนศูนย์ข่าวปลอดควัน, ตัวแทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่,ตัวแทนเยาวชน Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบ, ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมยาสูบจังหวัดต่าง ๆ
.
และในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า และแสดงเจตจำนงในการร่วมกันปกป้องเด็ก เยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของคนภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ให้ปลอดพ้นจากการ