คนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ข่าว/กิจกรรม 21 เม.ย. 66 | เข้าชม: 1,196

วันนี้ 20 เมษายน 2566 รวมพลังภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 20 จังหวัดภาคอีสาน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด
 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการสัมมนาเรื่อง “คนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” มีภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบจากทุกภาคส่วนในภาคอีสานเข้าร่วม อาทิ #เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น #เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ #องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบหรี่ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรม #GenZ Gen Strong #สาธารณสุขจังหวัด
 
ในการสัมมนาครั้งนี้ เครือข่ายจะได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า กลยุทธ์ของเครือข่ายที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า
 

โดยมีวิทยากร คือ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยา่บาลรามาธิบดี นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พิธีกรดำเนินรายการโดยคุณครูอัครเดช อินทรสถาพร จากโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากการรับรู้ข้อมูลแล้ว เครือข่ายจะได้ร่วมก้นระดมความคิด ในจังหวัดเราจะทำอะไรเพื่อ "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ร่วมกันคิดกิจกรรมและนโยบายป้องกันการสูบบหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ และช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกันปกป้องเด็ก เยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของคนอีสานให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า