ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับขึ้นภาษีบุหรี่ ขยายเพดานราคาสูงขึ้น มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมแจงเหตุผลทำไมต้องขึ้นราคาบุหรี่ ?!

ข่าว/กิจกรรม 1 ต.ค. 64 | เข้าชม: 4,211

วันที่ 30 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงการคลัง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยปรับโครงสร้างภาษีของบุหรี่ใหม่ ซึ่งทำให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ปรับสูงขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีโครงสร้างภาษีใหม่ ดังนี้...

ภาษีด้านปริมาณ

จากเดิมจัดเก็บภาษีมวนละ 1.20 บาท  หรือซองละ 24 บาท จัดเก็บเพิ่มเป็นมวนละ 1.25 บาท หรือซองละ 25 บาท

ภาษีด้านมูลค่า

-   มีการขยับทั้งอัตราภาษีและฐานราคาขายปลีกใหม่ โดยจากเดิมบุหรี่ราคาขายปลีกไม่เกินซอง 60 บาท เสียภาษี 20% จะปรับเพิ่มเป็นบุหรี่ขายปลีกไม่เกินซอง 72 บาท เสียภาษีเพิ่มเป็น 25%


-  ส่วนบุหรี่ที่มีราคาขายปลีกเกินซอง 72 บาท จะเสียภาษีเพิ่มจาก 40% เป็น 42%

 

ทั้งนี้ ท้ายประกาศระบุเหตุผลการปรับภาษีดังกล่าวว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการสมควรแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนจำกัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ขณะที่ THai PBS รายงานว่า กระทรวงการคลัง ชี้แจงเหตุผลการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษี

- ห่วงใยสุขภาพประชาชนไม่ให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่

- ปราบปรามบุหรี่เถื่อน

- การจัดเก็บรายได้ต้องเพิ่มขึ้น

 

ข้อมูลจาก เว๊บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

อ้างอิงจาก :  https://money.kapook.com/view247150.html