มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หนุนเสริมสมาคมวิทยุฯเพชรบูรณ์อบรมโครงการ “คนตำบลสะเดียงไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

น่าเอาอย่าง 13 ก.ย. 66 | เข้าชม: 439

29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.ประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง มอบหมายให้ นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “คนตำบลสะเดียงไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” โดยมีนางสาววรรณิกา หาญกลิ้ง เลขาธิการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกลุ่มสตรี อสม.ในตำบลสะเดียง และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม

นางสาววรรณิกา หาญกลิ้ง เลขาธิการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 และ ประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คำสั่งที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่า วยังมีปัญหาทำให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางตรงและออนไลน์ และที่สำคัญอุตสาหกรรมยาสูบได้พยายามอย่างมากในการวิ่งเต้นผ่านผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ยกเลิกกฎหมายข้างต้น ซึ่งบทเรียนจากหลายประเทศที่ไม่ได้ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ต้องประสบปัญหาอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง จนเป็นสาเหตุให้หลาย ๆ ประเทศต้องออกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจากข้อมูลผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า ประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีจำนวน 78,742 คนคิดเป็นอัตรา 0.14% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวนทั้งหมด 57 ล้านคน เป็นคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน และสูบแบบไม่ทุกวัน 38,018 คน โดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 24,050 คน อายุระหว่าง 15-24 ปี โดยที่สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเริ่มแพร่ระบาดอย่างหนัก เด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเปิดเผยดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งหากมีการยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนยิ่งรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการ คนตำบลสะเดียงไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ถึงอันตราย และพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้คนในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมแกนนำในชุมชนตำบลสะเดียงประกอบด้วย กลุ่มสตรีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสะเดียง จำนวน 30 คน เข้าร่วมในการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โดยภายหลังประธานกล่าวเปิดการโครงการ “คนตำบลสะเดียงไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” แล้วได้บรรยายพิเศษแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในชุมชน จากนั้นวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สร้างการรับรู้เรื่องของพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างการรับรู้เรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับแกนนำชุมชนตำบลสะเดียงด้วย โดยคาดหวังการจัดประชุมดังกล่าว จะเกิดความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา และสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเองให้รู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่ม เด็กและเยาวชนที่เริ่ฒสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่เป็นสาธารณะ และในที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ และเกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.5forcenews.com/?p=365155&fbclid=IwAR07F09c7c4jQLIGnAdHkTHFLhL2omivXcfzoNVPICx5FXp1QELKG9UOUgo