โรงเรียนในเครือคาทอลิกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

น่าเอาอย่าง 17 ม.ค. 66 | เข้าชม: 1,325

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า เป็น “ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ชี้โรงเรียนคาทอลิก 379 แห่ง พร้อมพัฒนาสู่ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสีขาว” ปลอดสิ่งเสพติด-อบายมุข

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 บาทหลวงเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกคุกคามจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ บุหรี่เป็นหนึ่งในสิ่งเสพติด การตลาดของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ใช้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีที่แนบเนียน จัดจำหน่ายอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของธุรกิจที่มุ่งเน้นผลกำไรทางเศรษฐกิจ และถูกมอมเมาด้วยค่านิยมที่ผิด ๆ ด้วยเหตุนี้ในนามของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีโรงเรียนคาทอลิกในเครือ 379 แห่ง ขอมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการต่อต้านเสรีบุหรี่ไฟฟ้า และสนับสนุนให้ไทยควรเคร่งครัดในการห้ามจำหน่ายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว

“ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เด็กและเยาวชนไทยตกอยู่ในสภาวะวิกฤตของการเรียนรู้ ถูกล่อลวง ยั่วยวนด้วยสื่อออนไลน์ที่ทำให้สูญเสียอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัญหาการติดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กัญชาและสิ่งเสพติด เป็นสิ่งที่โรงเรียนคาทอลิกตระหนักและเห็นถึงอันตราย จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด รวมทั้งปลอดจากอบายมุขต่าง ๆ ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสีขาว” เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าว

อาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอประกาศเจตนารมณ์ไม่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนตกเป็นทาสของสิ่งเสพติด รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า และสื่อสารถึงโรงเรียนคาทอลิกในเครือข่ายให้เฝ้าระวังและปกป้องเด็กนักเรียนจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

“เนื่องในวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้ ในนามของสภาการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก ผู้ใหญ่มีหน้าที่ต้องปกป้องเด็กให้ห่างไกลจากสิ่งมอมเมาและสิ่งเสพติดต่าง ๆ เพื่อสุขภาวะของเด็ก ครอบครัว สังคมและประเทศไทย” อาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช กล่าว

บาทหลวงเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม

 

อาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี

 

ขอบคุณ : https://mgronline.com/qol/detail/9660000003747

เผยแพร่:    ปรับปรุง:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์