โครงการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพื่อปกป้องเด็กเล็ก (Gen Alpha)

น่าเอาอย่าง 25 พ.ย. 65 | เข้าชม: 1,858
เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพื่อปกป้องเด็กเล็ก (Gen Alpha) จากการได้รับควันบุหรี่ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่” ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายภาคีเครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อการดำเนินงานบ้านเด็กเล็กปลอดบุหรี่ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน จากพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 46 แห่ง สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง 17 จังหวัดทั่วประเทศ และ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 35 แห่ง จากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
.
 
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ให้ข้อมูลความสำคัญของการปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ สารพิษจากควันบุหรี่ โรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง และมือสามในเด็กจากการที่ผู้ใหญ่สูบบุหรี่ในบ้าน รวมไปถึงข้อมูลสารพิษจากควันบุหรี่มือสองจากบุหรี่ไฟฟ้าที่คนรอบข้างยังคงได้รับนิโคตินจากควันบุหรี่ไฟฟ้า การปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ที่สำคัญ คือการทำให้สภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ปลอดบุหรี่ เพื่อลดความเจ็บป่วยที่เด็กจะได้รับและความเสี่ยงที่เด็กจะติดบุหรี่ในอนาคต ซึ่ง ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อมูลรายงานสถานการณ์การสูบบุหรี่ในบ้าน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 ผลสำรวจพบว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านตนเอง 23.7% (6.7 ล้านคน) เมื่อจำแนกรายภาค พบว่า ภาคใต้ 29.6% รองลงมาคือ ภาคอีสาน 26.6% ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท 27.8% และผู้ที่ทำให้เกิดควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ หัวหน้าครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการได้รับควันบุหรี่ในบ้านของเด็กเล็ก (0-5 ปี) จะพบว่า ในทุกๆ 10 ครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก จะมี 5 ครัวเรือน เป็นบ้านปลอดบุหรี่ และมีเพียง 2 ครัวเรื่อน ที่เป็นบ้านเกือบปลอดบุหรี่ คือ มีสมาชิกสูบบุหรี่ แต่ไม่สูบในบ้าน
.
 
นอกจากนี้ ได้มีการแชร์ประสบการณ์การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมปกป้องเด็กจากการได้รับควันบุหรี่ จากวิทยากรในพื้นที่ 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวยันนะ เขตนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และนางสาวพวงผกา บุญรักษา อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สาขาแม่และเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล่าถึงการนำเรื่องบุหรี่สื่อสารไปยังเด็กเล็กผ่านบริบทของครูอนุบาล และการทำงานในระดับชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายในระดับองค์กร ได้ตอบข้อสงสัยในเรื่องของการสื่อสารไปยังผู้ปกครอง แนวทางการขจัดความขัดแย้งระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง ในการขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ปกครองสูบบุหรี่ใกล้เด็ก ผ่านการยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงของคุณครูที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญทำให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักมากขึ้น แนวทางในการรณรงค์สื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่สังกัด และการใช้สื่อรณรงค์จัดกิจกรรมในพื้นที่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
.
Highlight สำคัญของกิจกรรม วิทยากรหลัก นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ หรือครูมู ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมนิทานสำหรับเด็ก มาสอนเทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือ คุณครูได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคผ่านกิจกรรมการเล่านิทานเรื่องปากไม่ว่าง ประกอบการพับกระดาษรูปปาก และนิทานเรื่องงูจอมตะกละ ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการหยอดคำ ผ่านทำนองเพลงพม่าเขว เกิดผลงานเนื้อร้องเป็นของตนเอง พร้อมกันนี้ยังได้สอนเทคนิคการเขียนนิทาน 8 ช่อง และมีชิ้นงานนิทานเป็นของตนเอง คุณครูได้เขียนแผนการสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในสาระการเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเด็กๆ คุณครูทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์สื่อสาร #ครูไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมปกป้องเด็กจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และช่วงท้ายของรายการ นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้นำเสนอถึงภารกิจของมูลนิธิรณรงค์ฯ ในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน สนับสนุนคุณครูให้เกิดการขับเคลื่อนงานรณรงค์ของพื้นที่ในระยะต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมเต็มได้ที่

FB   บ้านปลอดบุหรี่ : Smoke Free Home
#GenAlpha #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก #ครูปฐมวัย #ครูไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า