คลิปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

สื่อรณรงค์แนะนำ 1 เม.ย. 67
รหัส: clip รณรงค์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า | เข้าชม: 1,426

คลิปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานวิจัย สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567

เรื่อง Internet-based Intervention to improve Academic Knowledge of E-cigarette Health-related Issues Among medical students
in a University in Bangkok
โดย :  นันทิชา รัศมีไพฑูรย์  และ ชเนตนันท์ กิตติธร  นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารย์ที่ปรึกษา :
รศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์, ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ซึ่งจะไปนำเสนอในการประชุม Pediatric Academic Societies (PAS) 2024
2-6 May 2024 ณ ประเทศแคนาดา

เป็นคลิปที่ทำได้ดีมาก  และทั้งนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา  นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา รวมทั้งคุณครู ควรจะได้ดูและนำไปใช้เผยแพร่ให้สังคมรับรู้กันให้ได้กว้างขวาง ให้มากที่สุด
 

เพราะการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยม 6 พันกว่าคนทั่วประเทศ  30-40% ไม่รู้ หรือเข้าใจผิดถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในประเด็นต่าง ๆ ตามที่บริษัทบุหรี่และเครือข่าย พยายามบิดเบือน ปกปิด

ผมขอชื่นชมนักศึกษาแพทย์ทั้งสองคนมากครับ

 

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ