นิทานเรื่อง อันตรายคนรอบข้าง

สื่อรณรงค์แนะนำ 10 ม.ค. 66
รหัส: Tales 05 : 3_01_2566 | เข้าชม: 1,035

ผลงานการสร้างสื่อนิทานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่"
วิทยากร นายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  (ครูมู) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมนิทานสำหรับเด็ก

นิทานเรื่อง อันตรายคนรอบข้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ