ถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่ (สื่อเฉพาะ)

ชุดข้อมูล 5 พ.ค. 57
รหัส: 14-04-0369 | เข้าชม: 9,530

ถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่  ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น (PDF) 
สรุปบทเรียนการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนปลอดบุหรี่