การรับควันบุหรี่มือสอง เป็นมะเร็งมากขึ้น

ร่วมรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆ 5 มี.ค. 57 | เข้าชม: 4,450

องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น ดังนั้นการกำหนดให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือการกำหนดพื่นที่เฉพาะให้ผู้สูบบุหรี่จึงเป็นสิ่งจำเป็น
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องหรืออาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่ประกาศให้อาคารที่มีระบบปรับอากาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด