รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านเขว้าวิทยา

- หมู่ 3 ถ.- กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
บ้านเขว้าวิทยา

- หมู่ 3 ถ.- กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
บ้านเขว้าวิทยา

- หมู่ 3 ถ.- กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
บ้านเขว้าวิทยา

- หมู่ 3 ถ.- กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

1 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

1 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบ้านนา

300/9 หมู่ 2 ถ.- บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบ้านนา

300/9 หมู่ 2 ถ.- บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบ้านนา

300/9 หมู่ 2 ถ.- บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบ้านนา

300/9 หมู่ 2 ถ.- บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบ้านนา

300/9 หมู่ 2 ถ.- บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้อใหญ่

207 หมู่ 7 - ถ.- กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565