กิจกรรมรณรงค์เนื่องในช่วงสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2563

ข่าว/กิจกรรม 30 พ.ค. 63 | เข้าชม: 1,371

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในช่วงสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2563   โดยกิจกรรมวัดปลอดบุหรี่   โดยเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควัน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

- สาธารณสุข(รพ. ธัญญารักษ์/สสจ ขอนแก่น /รพ ขอนแก่น)

- สนง พุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

- เทศบาลนครขอนแก่น

- เครือข่ายครูรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

-  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-  สมัชชาชาวพุทธขอนแก่น

ได้ร่วมดำเนินงานวัดปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ในขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานวัดปลอดบุหรี่และกำหนดกิจกรรม มอบป้ายวัดปลอดบุหรี่100% ในวัดต้นแบบ จำนวน 2 วัด คือ

- วัดศรีจันทร์
- วัดหนองแวงพระอารามหลวง