วิจัยพบ หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ลดเสี่ยงหัวใจวาย

คอลัมน์ความคิด 4 ก.ย. 61 | เข้าชม: 2,525

เผยผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า  ไม่ได้ลดความเสี่ยงหัวใจวายเมื่อเทียบกับคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาต่อไป และหากสูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า  ความเสี่ยงหัวใจวายจะเพิ่มขึ้น 5 เท่า

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดเผยงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย UCSF ประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในวารสาร the American Journal of Preventive Medicine เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 ที่นำข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง 69,452 คนจากการสำรวจระดับประเทศในสหรัฐอเมริกา (the National Health Interview Survey)  ปี 2014 และ 2016 มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ธรรมดา ต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าความเสี่ยงหัวใจวายจะสูงเพิ่มเป็น  5 เท่า และความเสี่ยงเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในกรณีคนที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง  ขณะที่ผู้สูบบุหรี่ที่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายฉับพลันจากกล้ามเนื้อหัวใจตายสูงขึ้น 2 เท่าเทียบกับคนไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายที่ใกล้เคียงกับผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดา   นอกจากนี้ยังพบว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจจะลดลงเมื่อเลิกสูบบุหรี่ทั้งกรณีบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า

ศาสตราจารย์ Dr. Stanton Glantz ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบและผู้อำนวยการสถาบัน UCSF Center for Tobacco Control Research and Education หนึ่งในทีมวิจัย ได้กล่าวว่า มีหลายคนเข้าใจว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆลดลง แต่งานวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันในผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดา ร่วมด้วยหลายเท่า  ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดาแล้วหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ยังคงสูบบุหรี่ธรรมดาต่อไป คือสูบทั้งสองอย่าง และแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะมีปริมาณสารก่อมะเร็งต่ำกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบของอนุภาคขนาดเล็กและสารพิษอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและปอด โดยทางเดียวที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้คือ ‘เลิกสูบบุหรี่’

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

Talal Alzahrani, Ivan Pena, Nardos Temesgen,Stanton A. Glantz.  Association Between Electronic Cigarette Use and Myocardial Infarction. Am J Prev Med 2018; Published online ahead of print 22-AUG-2018 DOI information: 10.1016/j.amepre.2018.05.004